Contact Us

Mr. MAHANTESH G K

 • President
 • Phone: +91-94483 65929
 • Email: mahantesh@samarthanam.org

MR. MALATESH G K

 • Director, Marketing and Development
 • Phone+91 9900355033
 • Email: malateshgk@samarthanam.org

MR.KUMARASWAMY C R

 • Sr. Manager, Individual & Corporate Relations
 • Phone+91 9449864775
 • Email: kumar@samarthanam.org

MR.JOHN DAVID E

 • General Secretary
 • Phone+91 9449864785
 • Email: seeyou@blindcricket.in

MR. CHANDRASHEKAR K N

 • Treasurer
 • Phone+91 9449864787
 • Email: lrchp@samarthanam.org