Contact Us

Mr MAHANTESH G K

 • President
 • Phone: +91-94483 65929
 • Email: mahantesh@samarthanam.org

MR KUMARASWAMY C R

 • Sr. Manager, Individual & Corporate Relations
 • Phone+91 9449864775
 • Email: kumar@samarthanam.org

MR JOHN DAVID E

 • General Secretary
 • Phone+91 9449864785
 • Email: seeyou@blindcricket.in

MR CHANDRASHEKAR K N

 • Treasurer
 • Phone+91 9449864787
 • Email: lrchp@samarthanam.org